Naturmiljö/Reservat

Välkommen till Osaby naturreservat

Orienteringskarta över Osaby (karta_osaby.pdf – PDF-fil 4 MB). –>Orienteringskarta

Osaby säteri har medeltida anor. Markägare är Svenska Naturskyddsföreningen, som 1964 erhöll Osaby i gåva av fröken Stina Törne. På säteriet finns flera fornlämningar, bl.a. en hällkista samt andra historiska spår som visar att människor bott och verkat i området mycket länge. Till gården hörde tidigare flera torp, som nu endast finns kvar med sina grundstenar.

Genom beslut av länsstyrelsen 1994 avsattes en del av Osaby säteri till naturreservat. Reservatet omfattar 225 ha land och 126 ha vatten.

Syftet med reservatet är att bevara ett skogsområde med gammal skog och dess naturvärden, att bevara odlingslandskapets natur- och kulturhistoriska värden, att bevara andra kulturhistoriskt intressanta miljöer på säteriet Osaby samt att främja allmänhetens möjligheter till friluftsliv i ett naturskönt område.

Granbarkborresituationen i Osaby naturreservat hösten 2006 (SLU),
PDF-fil (242 kB):
–>Granbarkborresituationen – Rapport SLU

Osabys/Reservatets historia 1971-2008:
En personlig tillbakablick gjord av Jan Karlsson vid Föreningen Smålands Naturs årsstämma 2008-05-11, PDF-fil: –>Osaby 1971-2008

Det finns tre markerade stiga som alla utgår från parkeringsplatsen söder om huvudbyggnaden: Hemängsslingan, Sjöslingan och Hagmarksslingan.

Naturreservatet förvaltas av Skogsvårdsstyrelsen medan odlingslandskapets åker och betesmarker sköts av arrendatorn på gården. Här ges exempel på några olika naturtyper i reservatet:

Slåtteräng
En del av Hemmaängen väster om herrgården sköts som slåtteräng. Den blomsterrika ängen är en värdefull miljö för fjärilar och insekter samt efter slåttern för olika ängssvampar.

Strandäng
Från Vederslövssjön sträcker sig  den vassrika Osabyviken långt in mot gården och bidrar till den tilltalande landskapsbilden. På den välbetade strandängen trivs en mängd örter, insekter och inte minst fåglar.

Ekhagar
De betade ekhagarna hyser de största naturvärdena på Osaby. Flera imponerande ekmiljöer finns längs den  gulmarkerade stigen. Här finns gott om gamla och grova ekar och andra lövträd, som är mycket viktiga för en rad organismer som fåglar, insekter, svampar och lavar.

Gamla torp
Grunder, vårdträd och små åkrar vittnar om den torpepok som tidigare fanns på Osaby. Det gamla torpet Hästhagen finner du intill den gula stigen i norr. Fler torprester finns även på säteriets mark utanför reservatet.

Orörd granskog
Stor del av den gamla granskogen ner mot sjön i väster kommer att lämnas till fri utveckling. Det innebär att torrträd och vindfällen lämnas kvar som viktig livsmiljö för många organismer, inte minst ovanliga vedinsekter och svampar.

Stränder och öar
Stränderna längs Vederslövssjön är flikiga och flera öar ingår i reservatet.
Här finns bl. a. störningskänsliga fågelarter såsom storlom, fiskgjuse, häger, fisktärna och trana.

Döda träd på Osabyreservatet under åren 1991-2002:
Rapport som PDF-fil (9 kB): –>Döda träd

Följande föreskrifter gäller för besökare i naturreservatet:

  • parkera endast på iordningställd parkeringsplats
  • du får inte tälta eller ställa upp husvagn
  • under tiden 1 april till 30 september får du inte göra upp eld annat än på därför anvisad plats
  • du får inte skada vegetationen t.ex. genom att gräva upp eller plocka örter, mossor, lavar eller svampar som växer på döda eller levande träd (anm. föreskriften gäller inte tagande av enstaka exemplar för undersökning på platsen.)
  • du får inte störa djurlivet, t.ex. genom närgånget uppträdande vid fågelbon eller motsvarande
  • du får inte fånga insekter, spindlar, maskar eller andra djur (anm. fiske enligt gällande fiskebestämmelser är dock tillåtet.)
  • I princip får man aldrig låta sin hund springa lös om den kan orsaka skada eller olägenhet på något sätt. Generellt gäller koppeltvång och förbud mot lösspringande hund i markerna under tiden 1 mars – 20 augusti.

 

Uppdaterat: 2010-04-24