Skogen

Skogsmarken utgör 386 ha, varav 130 ha ligger inom reservatet.

Från jan 2009 har vi en ny mångbruksplan som gäller i 10 år.
Smålands Natur tänker fullfölja för största möjliga skogsproduktion och naturvård.
Arealen utanför reservatet är 255 ha skogsmark.
44 % av Osabys totala skogsmark inkl reservatet är avsatt för naturvård.

Det visar sig att vi har mycket lågt virkesförråd. Den årliga möjlighet vi hade att
avverka för att investera i gården är nu inte tillämpligt på 30 år eftersom den
gamla skogen är borta. Röjning är framöver den stora utgiftsposten för skogen.

Vi har nu gallrat c:a 15 ha 1:a gallring . Detta är utfört som småskalig avverkning
för att slippa markskador och breda körvägar.

Av de 100 ha skogsmark som stormfälldes under stormarna Gudrun och Per
har vi planterat gran på c:a 25 ha. Hägnat 16 ha för att skydda ädellöv och tall
från viltet. Närmare 60 ha har nöjaktig självföryngring främst av björk.

Skogsvägarna sladdas och grusas regelbundet. Nu är vägarna återställda efter
de många skogstransporterna efter stormen.

Av det stora stormfällda området inom reservatet där virket ligger kvar efter
stormen hoppas vi att länsstyrelsen ansvarar för att löpande uppföljning av
artutvecklingen sker .


Styrelsen ser på en uppväxande ungskog.

pict0006a.jpg
Föryngringsyta studeras
pict0004a.jpg
Planta

Klicka på bilderna för att förstora!
Sidan uppdaterad 2009-04-22
uppdaterat: 2010-05-05