Naturskyddsföreningen bildar ny stiftelse för naturvård i Osaby

Naturskyddsföreningens riksstyrelse har beslutat att skogar och marker som hör till fastigheten Osaby utanför Växjö ska föras över till en stiftelse som ska värna biologisk mångfald. Fastighetens säteri och villor, som ägs av Naturskyddsföreningen, ska säljas. I helgen fattade föreningsstämman för Smålands natur med kretsar och länsförbund från Kronoberg och Jönköping de avgörande besluten för att det ska vara möjligt att verkställa.

Naturskyddsföreningen äger sedan 60-talet fastigheten, totalt 500 hektar, Osaby utanför Växjö. ”Som bäst skickad instans” att ta tillvara natur- och djurfriden fick föreningen fastigheten med skogar och hagmarker, men också säteri, jordbruksbyggnader och andra hus som gåva. Med tiden har Naturskyddsföreningen sett ett behov av en mer långsiktig lösning. Byggnaderna har inte någon naturvårdsroll och därmed är det mer lämpligt att överlåta till andra aktörer, för att kunna lägga fullt fokus på naturvårdsuppdraget.

– Genom att restaurera Osabys skogar och marker kan hela området på lång sikt återfå sin ursprungliga karaktär av lövskogar och hagmarker. Därigenom skapar vi livsmiljöer som gör det lättare för hotade arter att överleva, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningens länsförbund och kretsar i regionen förvaltar idag Osaby åt riksföreningen genom föreningen Smålands Natur. Föreningens kretsar och länsförbund i trakten vill att Osabys marker sköts på ett sådant sätt så att ett stort sammanhängande område med lövskogar och hagmarker, som en gång dominerat landskapet, kan återskapas.

– I södra Sverige finns för få naturreservat och nyckelbiotoper. De är dessutom så spridda och små att vi forskare är eniga om att detta skapar en stor risk för att de hotade arterna, som ännu lever kvar i nyckelbiotoperna, dör ut. Det finns behov av att större områden i Sydsverige restaureras för att få större sammanhängande skyddsvärda skogar. Osaby med sitt stora markinnehav är ett mycket lämpligt område för en sådan åtgärd. En del av fastigheten är redan naturreservat och övriga områden har stora möjligheter att utveckla höga naturvärden, säger Sven G Nilsson, professor i ekologi och ordförande i föreningen Smålands Natur.

Naturskyddsföreningen kommer nu att starta en process för att bilda en stiftelse för skogs- och markinnehaven, inklusive fastigheterna för jordbruksändamål. Stiftelsen kommer att ha inriktning på naturvård och biologisk mångfald. Osaby säteri och villor kommer därför att säljas. Hela processen beräknas ta mer än ett år och nästa sommar beräknas avstyckningen att vara klar (beroende på handläggningstid hos Lantmäteriet).

Presskontakt: Anna Havula, press- och PR-chef, Naturskyddsföreningen: 070 870 37 00, anna.havula@naturskyddsforeningen.se